OGÓLNE WARUNKI UMOWY TRENINGU PERSONALNEGO

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

A. Usługodawca zobowiązuje się w szczególności do:

 1. przygotowania dla Usługobiorcy przez okres trwania umowy planu treningowego – zgodnie z wybranym pakietem;
 2. dołożenia szczególnej staranności w celu poprawy wydolności fizycznej Usługobiorcy;

B. Usługobiorca zobowiązuje się w szczególności do:

 1. przestrzegania przygotowanego przez Usługodawcę planu treningowego;
 2. kontaktu z wyznaczonym Trenerem w wybranej przez siebie formie;
 3. uiszczania należności wynikających z tytułu zawarcia niniejszej umowy w sposób terminowy;

§ 2 CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Okresem rozliczeniowym jest okres od dnia 1. danego miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca.
 3. W przypadku braku terminowego uiszczenia należności wynikającej z
  tytułu zawarcia niniejszej umowy, Usługodawca ma prawo do
  zaprzestania realizacji przedmiotu umowy do czasu zapłaty zaległej
  należności.

§ 3 WYNAGRODZENIE

 1. Usługodawca wykonuje przedmiot umowy odpłatnie. Należne Usługodawcy wynagrodzenie płatne jest co miesiąc przez cały okres trwania umowy przelewem na konto bankowe Usługodawcy.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia do 7. dnia każdego miesiąca na podstawie otrzymaj faktury elektronicznej, wysyłanej na adres e-mail podany w zamówieniu.
 3. W przypadku rozpoczęcia współpracy w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie za realizację usługi w takim miesiącu będzie wyliczane proporcjonalnie do liczby dni od rozpoczęcia współpracy do końca miesiąca kalendarzowego w stosunku do liczby dni w danym miesiącu.

§ 4 OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

Poza obowiązkami określonymi w § 1 OWU, Usługodawca zobowiązuje się do:

 1. Wyznaczenia osobistego trenera Zawodnikowi;
 2. Świadczenia usług trenerskich przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru działalności Usługodawcy;
 3. Informowania Usługobiorcy o osiąganych postępach, dbania o jego kondycje fizyczną, kontroli wykonywania założeń wskazanych w planach treningowych;

§ 5 OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

Poza obowiązkami określonymi w § 2 Umowy, Usługobiorca zobowiązuje się do:

 1. Dołożenia najwyższej możliwej staranności w wykonywaniu planów treningowych;
 2. Umożliwianiu kontaktowania się Trenera;
 3. Informowaniu Trenera o wszystkich możliwych problemach natury fizycznej i psychicznej związanych z realizacją planów treningowych, w szczególności Usługobiorca zobowiązuje się do informowania Trenera o wszelkich kontuzjach, nadwyrężeniach, stłuczeniach i innych problemów natury zdrowotnej.
 4. Podania informacji odpowiadającej prawdzie odnośnie wieku, zdrowia, wagi, przebytych chorobach, braku predyspozycji do konkretnego rodzaju ćwiczeń, uczuleniach i innych okoliczności mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 6 INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że:

 1. Usługodawca oraz Trener nie odpowiadają za nienależyte wykonywanie planów treningowych;
 2. Usługodawca oraz Trener nie odpowiadają za uszkodzenia i stopień bezpieczeństwa sprzętu, za pomocą którego Usługobiorca wykonuje ćwiczenia wskazane w planach treningowych;
 3. Usługodawca oraz Trener nie odpowiadają za uszkodzenia ciała, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Usługobiorcy w związku z realizowaniem ćwiczeń wskazanych w planach treningowych, a w szczegolności za następstwa nieprzewidzianych wypadków mogących mieć miejsce podczas realizacji ćwiczeń wskazanych w planach treningowych;
 4. Usługodawca oraz Trener nie mają bezpośredniej kontroli nad Usługobiorcą odnośnie techniki wykonywanych ćwiczeń wskazanych przez Trenera. Zaleca się, aby w przypadku wątpliwości, jak dane ćwiczenie wykonać, Usługobiorca skontaktował się z przypisanym jemu Trenerem. Nieprawidłowe wykonywanie zaleconych ćwiczeń może spowodować kontuzje bądź łączyć się z dolegliwościami bólowymi.
 5. Poszczególne plany treningowe przygotowane są bezpośrednio pod indywidualne predyspozycje Usługobiorcy, w związku z powyższym istotnym jest, aby Usługobiorca podał wszystkie niezbędne informacje zgodnie z prawdą.
 6. Każdy kolejny plan treningowy jest przygotowywany z uwzględnieniem wykonania poprzedniego. Nieprawidłowe albo nierzetelne wykonanie poprzedniego planu treningowego może prowadzić do znacznych utrudnień w wykonaniu kolejnego. Usługodawca oraz Trener nie ponoszą odpowiedzialności za skutki mogące powstać w związku z niewykonaniem zaleceń treningowych.

§ 7 ROZWIĄZANIE UMOWY/WARUNKI PŁATNOŚCI W PRZYPADKU KONTUZJI

 1. Usługodawcy przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy w drodze
  jednostronnej decyzji w sytuacji, gdy Usługobiorca opóźnią się z zapłatą. Rozwiązanie umowy nie wpływa na wymagalność należności wymagalnych w dacie rozwiązania umowy.
 2. W przypadku braku możliwości kontynuowania treningów przez okres do 3 miesięcy, w celu utrzymania miejsca treningowego, Usługobiorca będzie zobowiązany do ponoszenia 50 % opłaty o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
 3. W przypadku braku możliwości kontynuowania treningów przez okres dłuższy niż 3 miesiące, koszt utrzymania miejsca treningowego strony ustalają indywidualnie.
 4. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę bez podania przyczyny z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie będzie skuteczne na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 8 PRAWA AUTORSKIE

 1. Usługobiorca zgadza się na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez Usługodawcę w celach promocyjnych i marketingowych. W razie wątpliwości przyjmuje się, że Usługodawca może w szczególności wykorzystać wizerunek Usługobiorcy w związku z prowadzeniem strony internetowej działającej pod adresem www.way2champ.pl oraz kanału Facebook pod adresem
  https://www.facebook.com/way2champ/
 2. Plany treningowe oraz wszelkie inne materiały, które Usługodawca udostępnia Usługobiorcy w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy stanowią własność Usługodawcy. Materiały te są objęte ochroną przez właściwe przepisy prawa autorskiego.
 3. Usługodawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
 4. Dopuszcza się udostępnienie materiałów będących własnością Usługodawcy osobom trzecim, w celu niezbędnym do realizacji celu niniejszej umowy np. w celu konsultacji z lekarzem.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej, w języku polskim i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Integralną częścią niniejszych Ogólnych Warunków Umowy jest regulamin Serwisu Internetowego www.way2champ.pl dostępny pod adresem https://way2champ.pl/regulamin