OWU

OGÓLNE WARUNKI UMOWY TRENINGU PERSONALNEGO

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

A. Usługodawca zobowiązuje się w szczególności do:

 1. przygotowania dla Usługobiorcy przez okres trwania umowy planu treningowego – zgodnie z wybranym pakietem;
 2. dołożenia szczególnej staranności w celu poprawy wydolności fizycznej Usługobiorcy;
 3. szczegółowe warunki wykonania niniejszej umowy zostały określone w cenniku usług Way2Champ dostępnym pod adresem: https://way2champ.pl/oferta/;

Pakiet Advanced – 697 PLN / miesięcznie

Osobisty trener kolarstwa/triathlonu
Ilość ręcznie tworzonych planów treningowych/miesiąc 4-6
Kontakt z trenerem Regularny (2-3x w tygodniu: skype/telefon/e-mail/whatsapp/SMS)
Komentarze do treningów
Pomiar wysiłku Moc / HR / Kadencja / Odczucie wysiłku
Best Bike Split do 10 precyzyjnych Taktyk wyścigowych i treningowych z pomiarem mocy / sezon
Taktyka wyścigowa Ocena mocnych/słabych stron, sugestia Taktyki, rozgrzewka
Dziennik treningowy Training Peaks Premium
Trening na żywo z trenerem 4x w roku w cenie, dojazd w zakresie zawodnika
Początkowy wywiad (ok. 1h) Skype/telefon (do wyboru)
Plan suplementacji
Poradnik dietetyczny + 60 szczegółowych menu dziennych
Analiza historii treningowej
Plan ćwiczeń rozwijających na siłowni + mięśnie głębokie
Analiza badań wydolnościowych i testów
Opcja – współpraca z profesjonalnym dietetykiem (indywidualny plan diety co 7 dni) + 297 PLN

 

Pakiet PRO – 1297 PLN / miesięcznie

Osobisty trener kolarstwa/triathlonu
Indywidualne, ręcznie tworzone plany treningowe / miesiąc Nielimitowane, według potrzeb zawodnika
Kontakt z trenerem Nielimitowany (według potrzeb zawodnika: skype/telefon/e-mail/whatsapp/SMS)
Komentarze do treningów
Współpraca z profesjonalnym dietetykiem (indywidualny plan diety co 7 dni) ✔ w cenie
Pomiar wysiłku Moc / HR / Kadencja / Laktat / Odczucie wysiłku
Best Bike Split Nielimitowana ilość taktyk wyścigowych i treningowych z pomiarem mocy / sezon
Rozpisanie treningu wysokogórskiego + monitoring (namiot, hipoksja lub obóz treningowy)
Taktyka wyścigowa Ocena mocnych/słabych stron, sugestia Taktyki, rozgrzewka
Dziennik treningowy Training Peaks Premium
Trening na żywo z trenerem 6x w roku w cenie, dojazd w zakresie zawodnika + 1 trening dojazd własny trenera (Polska)
Początkowy wywiad (ok. 1h) Spotkanie na żywo (preferowane)
Plan suplementacji
Analiza historii treningowej
Plan ćwiczeń rozwijających na siłowni + mięśnie głębokie
Analiza badań wydolnościowych i testów

B. Usługobiorca zobowiązuje się w szczególności do:

 1. przestrzegania przygotowanego przez Usługodawcę planu treningowego;
 2. kontaktu z wyznaczonym Trenerem w wybranej przez siebie formie;
 3. uiszczania należności wynikających z tytułu zawarcia niniejszej umowy w sposób terminowy;

§ 2 CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Okresem rozliczeniowym jest okres od dnia 1. danego miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca.

§ 3 WYNAGRODZENIE

 1. Usługodawca wykonuje przedmiot umowy odpłatnie. Należne Usługodawcy wynagrodzenie określone jest na poziomie: pakiet Advanced 697 PLN, pakiet PRO 1297 PLN, pakiet Custom – indywidualnie z klientem, płatne co miesiąc przez cały okres trwania umowy przelewem na konto bankowe Usługodawcy.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia do 7. dnia każdego miesiąca.

§ 4 OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

Poza obowiązkami określonymi w § 1 OWU, Usługodawca zobowiązuje się do:

 1. Wyznaczenia osobistego trenera Zawodnikowi;
 2. Świadczenia usług trenerskich przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru działalności Usługodawcy;
 3. Informowania Usługobiorcy o osiąganych postępach, dbania o jego kondycje fizyczną, kontroli wykonywania założeń wskazanych w planach treningowych;

§ 5 OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

Poza obowiązkami określonymi w § 2 Umowy, Usługobiorca zobowiązuje się do:

 1. Dołożenia najwyższej możliwej staranności w wykonywaniu planów treningowych;
 2. Umożliwianiu kontaktowania się Trenera;
 3. Informowaniu Trenera o wszystkich możliwych problemach natury fizycznej i psychicznej związanych z realizacją planów treningowych, w szczególności Usługobiorca zobowiązuje się do informowania Trenera o wszelkich kontuzjach, nadwyrężeniach, stłuczeniach i innych problemów natury zdrowotnej.
 4. Podania informacji odpowiadającej prawdzie odnośnie wieku, zdrowia, wagi, przebytych chorobach, braku predyspozycji do konkretnego rodzaju ćwiczeń, uczuleniach i innych okoliczności mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 6 INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że:

 1. Usługodawca oraz Trener nie odpowiadają za nienależyte wykonywanie planów treningowych;
 2. Usługodawca oraz Trener nie odpowiadają za uszkodzenia i stopień bezpieczeństwa sprzętu, za pomocą którego Usługobiorca wykonuje ćwiczenia wskazane w planach treningowych;
 3. Usługodawca oraz Trener nie odpowiadają za uszkodzenia ciała, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Usługobiorcy w związku z realizowaniem ćwiczeń wskazanych w planach treningowych, a w szczegolności za następstwa nieprzewidzianych wypadków mogących mieć miejsce podczas realizacji ćwiczeń wskazanych w planach treningowych;
 4. Usługodawca oraz Trener nie mają bezpośredniej kontroli nad Usługobiorcą odnośnie techniki wykonywanych ćwiczeń wskazanych przez Trenera. Zaleca się, aby w przypadku wątpliwości, jak dane ćwiczenie wykonać, Usługobiorca skontaktował się z przypisanym jemu Trenerem. Nieprawidłowe wykonywanie zaleconych ćwiczeń może spowodować kontuzje bądź łączyć się z dolegliwościami bólowymi.
 5. Poszczególne plany treningowe przygotowane są bezpośrednio pod indywidualne predyspozycje Usługobiorcy, w związku z powyższym istotnym jest, aby Usługobiorca podał wszystkie niezbędne informacje zgodnie z prawdą.
 6. Każdy kolejny plan treningowy jest przygotowywany z uwzględnieniem wykonania poprzedniego. Nieprawidłowe albo nierzetelne wykonanie poprzedniego planu treningowego może prowadzić do znacznych utrudnień w wykonaniu kolejnego. Usługodawca oraz Trener nie ponoszą odpowiedzialności za skutki mogące powstać w związku z niewykonaniem zaleceń treningowych.

§ 7 ROZWIĄZANIE UMOWY/WARUNKI PŁATNOŚCI W PRZYPADKU KONTUZJI

 1. Usługodawcy przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy w drodze jednostronnej decyzji w sytuacji, gdy Usługobiorca opóźnią się z zapłatą za co najmniej 2 okresy rozliczeniowe. Rozwiązanie umowy nie wpływa na wymagalność należności wymagalnych w dacie rozwiązania umowy.
 2. W przypadku braku możliwości kontynuowania treningów przez okres do 3 miesięcy, w celu utrzymania miejsca treningowego, Usługobiorca będzie zobowiązany do ponoszenia 50 % opłaty o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
 3. W przypadku braku możliwości kontynuowania treningów przez okres dłuższy niż 3 miesiące, koszt utrzymania miejsca treningowego strony ustalają indywidualnie.
 4. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę bez podania przyczyny z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 8 PRAWA AUTORSKIE

 1. Usługobiorca zgadza się na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez Usługodawcę w celach promocyjnych i marketingowych. W razie wątpliwości przyjmuje się, że Usługodawca może w szczególności wykorzystać wizerunek Usługobiorcy w związku z prowadzeniem strony internetowej działającej pod adresem www.way2champ.pl oraz kanału Facebook pod adresem
  https://www.facebook.com/way2champ/
 2. Plany treningowe oraz wszelkie inne materiały, które Usługodawca udostępnia Usługobiorcy w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy stanowią własność Usługodawcy. Materiały te są objęte ochroną przez właściwe przepisy prawa autorskiego.
 3. Usługodawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
 4. Dopuszcza się udostępnienie materiałów będących własnością Usługodawcy osobom trzecim, w celu niezbędnym do realizacji celu niniejszej umowy np. w celu konsultacji z lekarzem.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej, w języku polskim i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Integralną częścią niniejszych Ogólnych Warunków Umowy jest regulamin Serwisu Internetowego www.way2champ.pl dostępny pod adresem https://way2champ.pl/regulamin