Regulamin Way2Champ

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: https://way2champ.pl/ („Serwis”) oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług, które składają się na system wsparcia zawodników („Way2Champ”).

Właścicielem i administratorem Serwisu jest Way2Champ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Starym Sączu, przy ul. Magazynowej 1, 33-340 Stary Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750352, NIP: 7343564059, REGON: 38139253600000 („Usługodawca”).

Kontakt i sposób porozumiewania się z między Usługodawcą a Użytkownikiem:

 • mailowo: info@way2champ.com
 • listownie: Magazynowa 1, 33-350 Stary Sącz 
 • telefonicznie: +48 693 922 204

DEFINICJE

Aplikacja

oprogramowanie Training Peaks należące do podmiotu trzeciego, przy wykorzystaniu którego świadczone są niektóre Usługi oferowane w ramach Way2Champ; szczegółowe warunki korzystania z Aplikacji dostępne są tutaj:   https://www.trainingpeaks.com/terms-of-use/, z którymi Użytkownik zobowiązuje się zapoznać przed przystąpieniem do korzystania z Usług

dni robocze

dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej)

Użytkownik

podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Usług lub zawierający Umowę Sprzedaży z Usługodawcą

Konsument

osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca umowę z Usługodawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („Przedsiębiorca na prawach konsumenta”)

Konto

usługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Serwisu, tworzony po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika, w którym zebrane są informacje Użytkownika lub o Użytkowniku i dokumentacja związana z jego Zamówieniami

Materiały

wszelkie treści publikowane lub udostępniane w Way2Champ, w szczególności treści cyfrowe (plany treningowe, materiały video, audiowizualne etc.), mogące stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego z Materiałów dostępne są na przypisanej mu podstronie Serwisu; dostęp do Materiałów udostępniany jest Użytkownikom za pośrednictwem Aplikacji

Newsletter

bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której Usługodawca informuje Użytkowników o nowościach pojawiających się w ramach Way2Champ poprzez przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego

Opłata

abonamentowa lub jednorazowa opłata, określona w Serwisie, której wysokość jest zależna od wybranego rodzaju Usługi

Polityka Prywatności

dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu dostępny pod tym adresem: https://way2champ.pl/polityka-prywatnosci/

Regulamin

niniejszy regulamin; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie Serwisu, a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego

Umowa Sprzedaży

umowa sprzedaży wybranej Usługi, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Serwisu lub w ramach indywidualnych uzgodnień Usługodawcy i Użytkownika

Usługi

usługi oferowane w szczególności za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu, w szczególności usługi polegające na dostarczaniu treści cyfrowych Użytkownikowi w postaci Materiałów lub Usługi IOT

Usługi IOT

Usługi oferowane w ramach Way2Champ, polegające na zapewnieniu indywidualnej opieki trenera (IOT) na rzecz danego Użytkownika w sposób i w zakresie wskazanym w wybranej ofercie dostępnej w ramach Serwisu

Zamówienie

oświadczenie woli Użytkownika prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Serwisu lub ustalane bezpośrednio z Usługodawcą

Spis treści
 1. § 1 Postanowienia Ogólne;
 2. § 2 Konto i inne usługi świadczone drogą elektroniczną;
 3. § 3 Newsletter;
 4. § 4 Zamówienie i umowa sprzedaży;
 5. § 5 Indywidualna opieka trenera (Usuługa IOT);
 6. § 6 Płatności;
 7. § 7 Odpowiedzialność;
 8. § 8 Reklamacje;
 9. § 9 Odstąpienie od umowy;
 10. § 10 Postanowienia szczególne;
 11. § 11 Zmiana regulaminu;
 12. § 12 Postanowienia końcowe;

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Way2Champ, w szczególności warunki korzystania z Usług, składania Zamówienia i jego modyfikowania, składania reklamacji, dokonywania płatności, a także inne uprawnienia i obowiązki Użytkownika oraz Usługodawcy.

1.2. Osoba chcąca skorzystać z Way2Champ musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem. Osoba, która nie akceptuje chociaż jednego postanowienia Regulaminu, nie może korzystać ani z Way2Champ ani z Usług.

1.3. Informacje zawarte w Way2Champ nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników.

1.4. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania z Way2Champ w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jego funkcjonowanie.

1.5. W celu korzystania z Serwisu po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana do najnowszej wersja przeglądarki internetowej: Edge, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript, Flash i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1280×800 pikseli, kolory 24 lub 32 bit. Ponadto, w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje Usługi świadczone przy wykorzystaniu funkcjonalności Aplikacji, celem pełnego korzystania z takich Usług Użytkownik zobowiązany jest spełnić wymagania techniczne określone w warunkach Aplikacji.

1.6. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa jego zwykłego pobytu.

§ 2 Konto i inne usługi świadczone drogą elektroniczną

2.1. W ramach Way2Champ świadczone są takie Usługi jak: bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Serwisu tj.: interaktywnych formularzy, w tym rejestracji Konta i formularza kontaktowego, Newslettera, Konta oraz koszyka, jak również zawieranie odpłatnych Umów Sprzedaży na wybrane Usługi.

2.2. Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszej części Regulaminu. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Usługodawcy lub Way2Champ albo zaprzestania ich używani Użytkownik może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.

2.3. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Użytkownika, należy dokonać uprzednio procedury rejestracji.

2.4. Użytkownik dokonuje rejestracji za pośrednictwem interaktywnego formularza udostępnionego w Serwisie. Użytkownik zobowiązany jest podać swoje prawdziwe i aktualne dane oraz utrzymywać je w takim stanie przez cały okres posiadania Konta.

2.5. Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji wysyłanego przez Usługodawcę na adres e-mail Użytkownika, zostaje między Użytkownikiem a Usługodawcą zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta na czas nieokreślony.

2.6. Użytkownik może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Usługodawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Usługodawcę.

2.7. W procesie rejestracji, Użytkownik podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Użytkownik ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.

2.8. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia.

§ 3 Newsletter

3.1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę poprzez funkcjonalności Way2Champ.

3.2. W celu aktywowania usługi subskrypcji Newslettera, Użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).

3.3. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik zamawia go za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego na stronie https://way2champ.pl/ poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywuje usługę za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi na adres podany podczas rejestracji.

3.4. Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.

3.5. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.

§ 4 Zamówienie i umowa sprzedaży

4.1. Zamówienia mogą składać Użytkownicy, którzy mają status zarejestrowanego i niezarejestrowanego Użytkownika. Niezarejestrowany Użytkownik składa Zamówienie z pominięciem rejestracji w Serwisie i logowania.

4.2. W przypadku Umowy Sprzedaży dotyczącej Usługi na dostarczanie Materiałów, Użytkownik sporządza Zamówienie poprzez dodawanie Materiałów do wirtualnego koszyka. Skuteczne dodanie Materiału powoduje, iż na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować z poziomu koszyka w Serwisie zmienia się wskaźnik Materiałów.

4.3. Po potwierdzeniu wyboru Materiałów, Użytkownik wskazuje w formularzu Zamówienia dane kontaktowe oraz sposób płatności. Po skompletowaniu Zamówienia, Użytkownik zatwierdza je oraz przesyła do Usługodawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.4. W formularzu Zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Są to w szczególności: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane do wystawienia rachunku lub faktury VAT.

4.5. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Kupuję i płacę” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Użytkownika w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Serwisu.

4.6. Składając Zamówienie, Użytkownik składa Usługodawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Materiałów będących przedmiotem Zamówienia. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie ww. oferty przez Usługodawcę, w momencie otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Usługodawcę.

4.7. Warunkiem zawieszającym zawarcia Umowy Sprzedaży jest (a) uiszczenie płatności przez Użytkownika, (b) brak błędu w Serwisie dotyczącego ceny. Jeżeli Użytkownik uiścił płatność, a nie został spełniony warunek zawieszający dotyczący błędu, płatność jest nienależna i Usługodawca zwróci ją Użytkownikowi niezwłocznie od jej zaksięgowania na rachunku bankowym, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni.

4.8. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Way2Champ i wysyłane jest na adres e-mail Użytkownika. Użytkownikowi, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią.

4.9. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności elektronicznej za pośrednictwem internetowego systemu płatności – po potwierdzeniu otrzymanym przez Usługodawcę od operatora płatności. Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiałów za pośrednictwem Aplikacji w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, zaś na adres e-mail wskazany przez Użytkownika wysyłana jest instrukcja dotycząca sposobu konfiguracji Aplikacji.

§ 5 Indywidualna opieka trenera (Usługa IOT)

5.1. Za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu lub indywidualnie w ramach Way2Champ, Użytkownik może zawrzeć z Usługodawcą Umowę Sprzedaży Usługi IOT. Celem złożenia Zamówienia na Usługę IOT, należy każdorazowo skontaktować się z Usługodawcą poprzez uaktywnienie przycisku „Umów się na rozmowę o opiece indywidualnej” w zakładce „Indywidualna opieka trenera”, postępując zgodnie z informacjami przedstawionymi w Way2Champ. Użytkownik może także złożyć Zamówienie na Usługę IOT korzystając z formularza kontaktowego lub kontaktując się z Usługodawcą mailowo lub telefonicznie zgodnie z danymi podanymi w Serwisie.

5.2. Usługodawca, przed zawarciem Umowy Sprzedaży Usługi IOT, przedstawia Użytkownikowi szczegółowe informacje dotyczące różnych opcji Usługi IOT za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w ramach rozmowy telefonicznej, a następnie przesyła Użytkownikowi na jego adres e-mail, do uzupełnienia elektroniczny formularz wraz z wysokością Opłaty.

5.3. Użytkownik uzupełnia ww. formularz, podając w nim wszystkie wymagane informacje dotyczące warunków Umowy Sprzedaży, a następnie przekazuje uzupełniony formularz Usługodawcy, co stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.4. Po otrzymaniu przez Usługodawcę uzupełnionego przez Użytkownika formularza, a tym samym oferty, Usługodawca wysyła na wskazany przez Użytkownika adres e-mail podsumowanie Zamówienia, w tym wysokość oraz częstotliwość Opłat, a także pozostałe warunki Usługi IOT, co oznacza przyjęcie przez Usługodawcę oferty i zawarcie Umowy Sprzedaży.

5.5 Umowa Sprzedaży Usługi IOT zostaje zawarta na czas nieoznaczony, z możliwością jej wypowiedzenia za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

5.6. W przypadku choroby lub kontuzji Użytkownika, trwającej dłużej niż 2 (dwa) kolejne tygodnie, Użytkownikowi przysługuje prawo do zmniejszenia Opłaty za Usługi IOT. W takim przypadku, gdy Użytkownik chce ubiegać się o częściowy zwrot Opłaty, zastosowanie ma następująca procedura:

5.6.1 Użytkownik przekazuje w formie dokumentowej trenerowi, który realizuje dane Usługi IOT, informację o chorobie lub kontuzji;

5.6.2 ww. informacje są weryfikowane;

5.6.3. w przypadku potwierdzenia braku korzystania z Usług IOT przez okres dłuższy niż 14 (czternaście) kolejnych dni w wyniku choroby lub kontuzji Użytkownika, Usługodawca odliczy 50% kwoty Opłaty od płatności z kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po ustaleniu przez Usługodawcę sytuacji o zwrocie.

5.7. Usługa IOT świadczona jest na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Użytkowniku. W szczególności Usługodawca nie dysponuje informacjami o stanie zdrowia Użytkownika, jego ograniczeniach, schorzeniach etc. Trenerzy dedykowani do świadczenia Usługi IOT nie wydają zwolnień lekarskich, nie wystawiają oficjalnej diagnozy, jak również nie przepisują e-recept.

§ 6 Płatności

6.1. Opłaty podane na stronach Serwisu są cenami brutto (zawierają wszystkie podatki), wyrażone są w złotych polskich. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Użytkownika w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami wskazanymi w Zamówieniu.

6.2. Wiążąca i łączna cena wskazywana jest Użytkownikowi w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt. 4.6, oraz w podsumowaniu Zamówienia, o którym mowa pkt. 5.4.

6.3. Użytkownik może wybrać jedną z następujących form płatności: (a) płatność przez zewnętrzny system płatności internetowych Dotpay; (b) tradycyjny przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany przez system sprzedażowy Serwisu w procesie składania Zamówienia lub wskazany na fakturze.

6.4. W przypadku wyboru przez Użytkownika płatności przelewem, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 (pięciu) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, a w przypadku płatności miesięcznych dokonywanych na podstawie Umowy Sprzedaży Usługi IOT– z góry do 5 (piątego) dnia każdego miesiąca obowiązywania tej Umowy.

6.5. Opłaty podane w Serwisie mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Użytkownika, który złożył ofertę lub któremu złożono ofertę, o której mowa w pkt. 5. Regulaminu, w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

§ 7 Odpowiedzialność

7.1. Usługodawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia odpowiedniej jakości Usług, jednak wyłącznie udostępnia funkcjonalności Serwisu, w tym nie sprawuje kontroli nad trenerami świadczącymi Usługi IOT, nie weryfikuje poszczególnych Materiałów, jak również nie kontroluje sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Usług.

7.2. Usługi oferowane w ramach Way2Champ nie mogą być traktowane jako substytut leczenia, konsultacji z lekarzem etc. Usługi oferowane w ramach Serwisu nie mogą także stanowić źródła wiedzy medycznej, w żadnym wypadku Usługi nie mają zastąpić lub być alternatywą dla porady medycznej, diagnozy lub programu leczenia jakichkolwiek dolegliwości.

7.3. Każdy Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z Usług powinien skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem, potwierdzając brak przeciwskazań do korzystania z wybranych Usług.

7.4. Usługodawca oraz trenerzy świadczący Usługi IOT mają ograniczoną wiedzę o każdym z Użytkowników, nie znają stanu zdrowia Użytkownika, nie posiadają wiedzy dotyczącej funkcjonowania jego organizmu, nie znają historii ewentualnych chorób lub schorzeń, jak również nie mają bezpośredniej kontroli nad Użytkownikiem, w tym nad sposobem w jaki korzysta z Usług i wykonuje określone ćwiczenia. W żadnym przypadku Użytkownik nie powinien więc polegać tylko i wyłącznie na informacjach dostarczanych w ramach Usług, zaś w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Użytkownik powinien skontaktować się wcześniej z przydzielonym trenem oraz lekarzem. Nieprawidłowe korzystanie z Usług, w tym niewłaściwe wykonywanie ćwiczeń może spowodować kontuzje lub łączyć się z dolegliwościami bólowymi.

7.5. Mając powyższe na względzie, w granicach dozwolonych przez prawo Usługodawca nie odpowiada za sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Usług, w tym udostępnionych Materiałów lub Usług IOT oraz za skutki i efekty korzystania z nich. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie do zapewnienia sobie odpowiednich warunków, przed przystąpieniem do korzystania z wybranych Usług. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za stopień bezpieczeństwa sprzętu, za pomocą którego Użytkownik wykonuje ćwiczenia.

7.6. Użytkownik przystępując do korzystania z Usług jest świadomy, iż poszczególne plany treningowe przygotowane są wyłącznie na podstawie podanych przez niego informacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki mogące powstać w związku z niewykonaniem zaleceń treningowych przez Użytkownika.

§ 8 Reklamacje

8.1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Serwisu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika jako osoby reklamującej, oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Serwisu czy Usług, w tym Materiałów. Reklamacja powinna być wysłana przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@way2champ.com lub adres miejscowy do korespondencji Usługodawcy. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem z prośbą o jej uzupełnienie.

8.2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Użytkownik otrzyma odpowiedź na adres, z którego reklamacja została wysłana albo na adres, który został przez Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 9 Odstąpienie od umowy

9.1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie takiego oświadczenia woli (za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres email: info@way2champ.com. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 (czternaście) dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu, o którym stanowi w zdaniu uprzednim, wystarczy wysłanie do Usługodawcy przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu w formie, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.

9.2. Prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku określonym w art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10 Postanowienia szczególne

10.1. W przypadku Użytkowników nie będących Konsumentami, stosuje się do nich szczególne, następujące postanowienia: (a) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi z winy nieumyślnej, oraz odpowiedzialność Usługodawcy ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Użytkownika strat; (b) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, (c) do praw i zobowiązań wynikających z Regulaminu stosuje się wyłącznie prawo polskie, (d) spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostają poddane wyłącznie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy; (d) w przypadku zmiany Regulaminu, jeżeli do momentu wejścia w życie jego zmienionej wersji, Użytkownik nie wypowie umów, przyjmuje się, że zaakceptował on nowy Regulamin bez zastrzeżeń.

10.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta i/lub Umowę Sprzedaży, w szczególności Umowę Sprzedaży Usługi IOT, ze skutkiem natychmiastowym, wyłącznie z ważnych powodów, przez które uważa się następujące sytuacje:
a) gdy Użytkownik korzysta z Usług przy wykorzystaniu praktyk narażających jego zdrowie lub życie;
b) gdy Użytkownika nie uiszcza wymagalnej płatności za Usługi i nadal pozostaje w zwłoce, mimo wezwania go przez Usługodawcę do uregulowania płatności, z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 7-dniowego terminu płatności.

§ 11 Zmiana regulaminu

11.1. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja Way2Champ lub Usług, zmiana sposobu funkcjonowania Serwisu lub Usług).

11.2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest Konto na 15 (piętnaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie Użytkownik musi zaakceptować zmieniony Regulamin lub odmówić jego akceptacji i wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

11.3. Użytkownik może nie zaakceptować zmian Regulaminu w szczególności poprzez żądanie usunięcia Konta.

§ 12 Postanowienia końcowe

12.1. Wszelkie Materiały, elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne dostępne treści lub materiały w Way2Champ stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie Materiałów oraz pozostałych elementów udostępnianych w Serwisie, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Usługodawcy. W szczególności zabronione jest przez Użytkownika reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczanie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, z pominięciem Usługodawcy elementów Way2Champ, w tym Materiałów.

12.2. Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których Konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem:http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.html

12.3. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

12.4. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umów Sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu Konsumentem akcie prawnym.

12.5. Polityka Prywatności znajdująca się pod adresem https://way2champ.pl/polityka-prywatnosci/ , stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu.

Data wejście Regulaminu w życie: 1 października 2021