Regulamin Serwisu Internetowego Way2Champ

Spis treści
 1. § 1 Postanowienia Ogólne;
 2. § 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną;
 3. § 3 Zawarcie umowy;
 4. § 4 Płatność
 5. § 5 Dane osobowe
 6. § 6 Reklamacje
 7. § 7 Prawo do odstąpienia od umowy
 8. § 8 Informacje dodatkowe

§ 1 Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem„) określa zasady korzystania przez Klientów z Serwisu Internetowego www.way2champ.pl i w szczególności reguluje:
  1. warunki zawierania i wykonywania umów treningu personalnego;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  3. zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;
  4. zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Definicja pojęć użytych w Regulaminie:
  • Serwis internetowy – serwis internetowy działający pod adresem www.way2champ.pl
  • Usługodawca, Administrator danych – Way2Champ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, siedziba ul. Magazynowa 1, 33-340 Stary Sącz, Numer KRS: 0000750352, NIP: 7343564059, REGON: 38139253600000, adres e-mail: info@way2champ.com, numer telefonu: +48 609 378 517 (opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora) oraz Way2Champ Arkadiusz Kogut, Barcice 347, 33-342 Barcice, NIP:7343180608, adres e-mail: arek@way2champ.com, numer telefonu: +48 609 378 517 (opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora)
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę z Usługodawcą;
  • Konsument– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy.
  • Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na: udostępnieniu Klientom formularza zamówienia. W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym;
  • Cena – cena, jaką klient serwisu zobowiązany będzie do zapłaty za wybraną usługę w przypadku zawarcia umowy. Cena może być wyrażona za pomocą następujących walut: polski złoty (PLN), Euro (€), Dolar amerykański (USD). Podana cena jest ceną brutto (zawierającą należny podatek VAT 23%). Usługodawca gwarantuje, że cena wskazana w trakcie składania zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy zawartej na podstawie złożonego zamówienia.
 3. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Serwisu internetowego należy wysyłać na adres e-mail
  • info@way2champ.com
  • natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: Way2Champ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Magazynowa 1, 33-340 Stary Sącz lub Way2Champ Arkadiusz Kogut, Barcice 347, 33-342 Barcice, NIP:7343180608, adres e-mail: arek@way2champ.com, numer telefonu: +48 609 378 517 (opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora)
 4. Klientem Serwisu internetowego może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę z Usługodawcą.
 5. Ceny w Serwisie Internetowym wyrażone są za pomocą następujących walut: polski złoty (PLN), Euro (€), Dolar amerykański (USD). Podana cena jest ceną brutto (zawierającą należny podatek VAT 23%).

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną:

 1. W ramach prowadzenia Serwisu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
 3. Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną:
  1. Usługa interaktywny formularz:
   • 1. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zapytania w Serwisie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi.
   • 2. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Serwisie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
  2. Usługa Newsletter:
   • 1. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Serwisu internetowego w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz się”, bądź w momencie, w którym klient zaznaczył stosowne pole (check-box) w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter.
   • 2. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.
 4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:
  1. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili. Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:
   1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy info@way2champ.com lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu).
   2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7-dniowego okresu wypowiedzenia od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.
  2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
  3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających ze Serwisu internetowego Usługodawcy.
  4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia.

§ 3 Zawarcie umowy

 1. Sposoby zawarcia umowy
  1. Do zawarcia umowy treningu personalnego dochodzi w momencie w którym Usługodawca potwierdza przystąpienie do realizacji umowy po otrzymaniu od Klienta oświadczenia o którym mowa w punkcie 3.1.4 Regulaminu;
  2. W celu otrzymania oferty inne niż na stronie w zakładce www.way2champpl/oferta, należy wykonać jedną z trzech czynności: (A) wypełnić kwestionariusz osobowy dostępny na stronie www.way2champ.pl, (B) wypełnić formularz kontaktowy dostępny na stronie www.way2champ.pl, (C) skontaktować się z Usługodawcą mailowo (info@way2champ.com) bądź telefonicznie (nr telefonu +48 609 378 517 – opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora);
  3. Po uzyskaniu przez Usługodawcę niezbędnych informacji do przygotowania oferty, na podany przez Klienta adres mailowy zostanie przesłana oferta, w której Usługodawca zobowiązuje się do: 1/ wskazania głównych cech Usługi, 2/ czasie trwania umowy, 3/ comiesięcznej cenie za usługę, 4/ przesłania niniejszego regulaminu, 5/ przesłania ogólnych warunków umowy treningu personalnego;
  4. Jeżeli Konsument po otrzymaniu wiadomości o której mowa w pkt. 3.1.3. regulaminu będzie chciał zawrzeć umowę na warunkach określonych w ww. wiadomości, jest on zobowiązany do wysłania na adres mailowy Usługodawcy wiadomości w której oświadczy on o: 1/ zaakceptowaniu oferty Usługodawcy, 2/ zapoznaniu się z regulaminem Serwisu i warunkami świadczenia usług, 3/ wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych, 4/ zgodzie na dostarczanie dokumentów w formie elektronicznej na trwałym nośniku danych;
  5. Wysłanie przez Klienta wiadomości o której mowa w pkt. 3.1.4. stanowić będzie wyrażenie woli zawarcia umowy na określonych warunkach.
  6. Momentem zawarcia umowy treningu personalnego będzie moment, w którym Usługodawca potwierdzi otrzymanie wiadomości o której mowa w pkt. 3.1.4. i oświadczy o przystąpieniu do realizacji Umowy.
  7. W przypadku rozpoczęcia współpracy w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie za realizację usługi w takim miesiącu będzie wyliczane proporcjonalnie do liczby dni od rozpoczęcia współpracy do końca miesiąca kalendarzowego w stosunku do liczby dni w danym miesiącu.

§ 4 Płatność, dostawa, odbiór

 1. Płatność
  1. Z tytułu wykonania umowy Klient zobowiązany jest ponosić przez wskazany w umowie okres czasu comiesięczną opłatę abonamentową;
  2. Cena wskazana w umowie jest ceną brutto i zawiera należny podatek VAT;
  3. Płatność następuje na wskazany przez Usługodawcę rachunek bankowy;
  4. Cena podana przez Usługodawcę w ofercie (wiadomość o której mowa w pkt. 3.1.3) nie ulegnie zmianie w czasie trwania umowy.

§ 5 Dane osobowe

 1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Usługodawcę oraz podmiot uprawniony przez Usługodawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Serwis Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
 2. Administratorem danych osobowych jest Arkadiusz Kogut prowadzący działalność pod nazwą Way2Champ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Magazynowa 1, 33-340 Stary Sącz, Numer KRS: 0000750352, NIP: 7343564059, REGON: 38139253600000, adres e-mail: info@way2champ.com, numer telefonu: +48 609 378 517 (opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora) oraz oraz Way2Champ Arkadiusz Kogut, Barcice 347, 33-342 Barcice, NIP:7343180608, adres e-mail: arek@way2champ.com, numer telefonu: +48 609 378 517 (opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora)
 3. Dane osobowe Użytkowników chronione są przez Administratora danych zgodnie z przepisami wyżej przywołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Użytkowników zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy.
 4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator danych, którym jest Usługodawca.
 5. Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym Administratora danych pisemnie na adres Way2Champ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Magazynowa 1, 33-340 Stary Sącz bądź też mailowo na adres info@way2champ.com oraz Way2Champ Arkadiusz Kogut, Barcice 347, 33-342 Barcice, NIP:7343180608, adres e-mail: arek@way2champ.com, numer telefonu: +48 609 378 517 (opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora)

§ 6 Reklamacje

 1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Wszelkie reklamacje powinny być składane na adres Usługodawcy –Way2Champ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Magazynowa 1, 33-340 Stary Sącz oraz Way2Champ Arkadiusz Kogut, Barcice 347, 33-342 Barcice, NIP:7343180608, adres e-mail: arek@way2champ.com, numer telefonu: +48 609 378 517 (opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora)
 3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres info@way2champ.com. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji.
 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Z uwagi na treść art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, Usługodawca informuje, że w przypadku zawarcia umowy o trening personalny prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje – o czym konsumenci są informowani przed zawarciem właściwej umowy.
 2. W pozostałych przypadkach Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:Way2Champ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Magazynowa 1, 33-340 Stary Sącz lub mailowo na adres: info@way2champ.com oraz Way2Champ Arkadiusz Kogut, Barcice 347, 33-342 Barcice, NIP:7343180608, adres e-mail: arek@way2champ.com, numer telefonu: +48 609 378 517 (opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora)
 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia jej zawarcia.
 4. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzającą otrzymanie ww. oświadczenia.
 5. W razie odstąpienia od umowy umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą.

§ 8 Informacje dodatkowe

 1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenia za pomocą których Klient korzysta ze serwisu, www.way2champ.pl spełniały co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym przez Usługodawcę:
  1. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
  2. Przeglądarka internetowa: a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej lub c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej
  3. Aktywne wtyczki – JAVA, FLASH
  4. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit
  5. Posiadanie przez Klienta konta e-mail.
 2. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:
   1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail warunków zawieranej umowy.
  2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Zmiany w regulaminie:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Serwisu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
  2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
  3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających z Serwisu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.
 5. Wszelkie umowy zawierane są zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
 6. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu z Usługodawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
  • zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  • zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą.
  • uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Usługodawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy